Hoppa till navigeringen

Belopp och procent 2023

Nedan finner Du aktuella uppgifter om olika belopp och procent som ofta används av företag. Informationen är kortfattad och det kan finnas undantag för särskilda situationer. Uppgifterna avser 2023 (inkomster som deklareras 2024) om inte annat framgår:

Arbetsgivaravgifter 

Underlaget består av lön och olika förmåner som betalas till anställda och andra personer utan F-skattsedel:

  • 0 % av underlaget för personer födda 1937 eller tidigare
  • 10,21 % av underlaget för personer födda mellan 1938 och 1956
  • 31,42 % av underlaget för personer födda 1957 eller senare
  • 10,21 % av underlaget (dock max 25 000 kr) för personer födda mellan 2005-2007 (16 till 18 år)

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter har införts för personer som är mellan 19 och 23 år och arbetsgivaravgifterna är 19,73 %. Även denna nedsättning gäller för ett underlag upp till max 25 000 kr. Nedsättningen gäller fram till den 31 mars 2023.

Bilersättning 

Skattefri bilersättning när egen bil används i tjänsten 25 kr/mil. Skattefri ersättning när förmånsbil används i tjänsten och den anställde betalar drivmedel själv:
- el 9,50 kr per mil
- bensin, diesel och övriga drivmedel (inkl. hybrider) 12 kr/mil

Brytpunkt och högsta gräns för förmåner 

Brytpunkt är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag och avdrag för kostnader för att få sin inkomst. Värnskatten är avskaffad från 1/1 2020.

För personer som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång gäller:

Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt 613 900 kr (ca 50 300 kr per månad)

För personer som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång gäller:

Brytpunkt för att betala 20 % i statlig inkomstskatt 683 200 kr.

Detta beror på att pensionärer som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag. Gränsen för det förhöjda grundavdraget har höjts från 65 till 66 år.

Sjukpenning och pensionsförmåner är knutna till den pensionsgrundande inkomsten, men utgår bara upp till vissa tak. Innebörden är att inbetalda socialavgifter över dessa tak inte ger någon motsvarande förmån.

Högsta inkomst som ger pensionsrätter (PGI) är 599 600 kr. Den pensionsgrundande inkomsten efter avdrag för allmän pensionsavgift blir 557 250 kr. Högsta sjukpenninggrundande inkomst (SIG) är 525 000 kr. För föräldrapenning är högsta förmånsgrundande inkomst 525 000 kr.

Drivmedelsförmån 

Har någon bilförmån och företaget betalar bränsle skall drivmedelsförmånen beräknas enligt följande:
– vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter = marknadsvärde inkl. moms
– vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift = 1,2 x marknadsvärde inkl. moms

Egenavgifter 

”Arbetsgivaravgifter” för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag m.m. och driver aktiv näringsverksamhet:
• 0 % av underlaget för personer födda 1937 eller tidigare
• 10,21 % av underlaget för personer födda mellan 1938 och 1956
• 28,97 % av underlaget för personer födda 1957 eller senare (förutsatt att man inte har begärt särskilda karensdagar)

Undantag för samtliga redovisningsperioder:
• 10,21 % av underlaget för personer som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under någon del av året.
• 10,21 % av underlaget för personer födda 1957 eller senare som har tagit ut hel ålderspension (inkl. premiepension) från det allmänna pensionssystemet under hela inkomståret, vilket man kan göra från och med den månad man fyller 63 år (62 år för födda 1960 eller tidigare).

De ovan angivna avgifterna gäller vid sju karensdagar i sjukförsäkringen. Väljer egenföretagen att ha 14 dagars karensdag i sjukförsäkringen är egenavgiften istället 28,9 % och vid 30 dagars karenstid 28,68 % för inkomster upp till 10 prisbasbelopp. Man kan välja att ha en karensdag i sjukförsäkringen, avgiften blir då 29,21 % För inkomster därutöver gäller tabellerna ovan.

Egenföretagare får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % av överskottet i näringsverksamheten. Schablonavdraget är 10 % för personer födda mellan 1938 och 1956.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % istället för egenavgifter (oavsett ålder). Schablonavdraget för beräknade egenavgifter är då högst 20 %.

Med aktiv näringsverksamhet menas att en enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag arbetat minst en tredjedel (ca 500 timmar) av normal årsarbetstid i verksamheten eller om verksamheten huvudsakligen baseras på den egna arbetsinsatsen.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt 

Den kommunala avgiften för småhus (tidigare fastighetsskatt) är högst 9 287 kr eller 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift. För hus med värdeår 2012 och senare är den kommunala fastighetsavgiften 0 kr i 15 år.

För hyreshus är fastighetsavgiften högst 1 589 kr per bostadslägenhet eller 0,3 % av taxerat värde på bostadsbyggnad och tillhörande tomtmark om det ger ett lägre värde. För nybyggda hus gäller motsvarande reduceringsregler som för småhus ovan. För hyreshus med lokaler betalas statlig fastighetsskatt som uppgår till 1 % på taxerat värde på lokaler och tillhörande tomtmark. För industrienheter betalas statlig fastighetsskatt med 0,5 % av taxeringsvärdet.

Förseningsavgifter 

Skattedeklaration för moms och arbetsgivaravgifter 625 kr, i vissa fall 1 250 kr.

Kvartalsredovisning för moms vid handel med andra EU-länder 1 250 kr.

Inkomstdeklaration för aktiebolag och ekonomiska föreningar 6 250 kr, högre belopp vid längre förseningar.

Årsredovisning för aktiebolag till Bolagsverket 5 000 kr, högre belopp vid längre förseningar.

Gåvor till anställda, skattefri

• Julgåva 500 kr inkl. moms
• Jubileumsgåva 1 500 kr inkl. moms
• Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms (t.ex. vid jämn födelsedag eller anställningen upphör). Beloppet avser gåvor som ges vid ett tillfälle under anställningstiden utöver när anställningen upphör.

Gåvor i form av kontanter eller presentkort som kan bytas mot pengar är inte skattefria oavsett belopp. Kan presentkort inte bytas mot kontanter är de skattefria om presentkortets värde understiger beloppsgränserna ovan.

Inkomstskatt – juridiska personer

Bolagsskattesatsen är 20,6 % för aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och m.fl. juridiska personer för räkenskapsår som börjar den 1/1 2021 eller senare.

Inventarier – mindre värde

Företag får göra avdrag direkt vid anskaffning av inventarier som uppgår till högst ett halvt prisbasbelopp. För räkenskapsår som påbörjas under 2023 innebär detta högsta anskaffningsvärde för direktavdrag 26 249 kr (föregående år 24 149 kr), exklusive moms.

Inventarier – skattereduktion under 2021

För anskaffningar av inventarier genom köp under kalenderåret 2021 fanns en särskild skattereduktion som förutsatte att inventarierna fanns kvar i verksamheten. Underlaget för skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det beskattningsår som avslutas den 31/12 2022.

Kostförmån

Förmån av fri kost (dock ej vid representation)

Frukost 55 kr/dag
Lunch/middag 110 kr/dag
Helt fri kost (minst tre mål per dag) 275 kr/dag

Fri kost som obligatoriskt ingår i biljettpris på allmänt transportmedel (t.ex. flyg) eller hotellfrukost som ingår i rumspris är skattefri under tjänsteresor.

Moms

Generell skattesats 25 % pålägg (20 % av priset till konsument)
Livsmedel, restaurang (ej vin och sprit) och hotell m.m. 12 % pålägg (10,71 % av priset)
Dagstidningar, persontransporter, böcker m.m. 6 % (5,66 % av priset)

Periodiseringsfond

Ett företag kan skjuta en del av årets inkomst framåt i tiden så att den beskattas senare, t.ex. för att jämna ut inkomster mellan åren. Maximalt avdrag för avsättning till periodiseringsfond:

Aktiebolag och andra juridiska personer: 25 %

Fysiska personer och dödsbon: 30 %

Avsättningar som görs i boksluten 2022 återförs till beskattning senast 2028.

I aktiebolag och andra juridiska personer beräknas en ränteintäkt på avsättningen till periodiseringsfond som beskattas årligen. Den schablonmässiga ränteintäkten är 1,94 % för 2022. Vid brutna räkenskapsår kan ränteintäkten bli en annan eftersom den beräknas som statslåneräntan den 30 november under året närmast före det kalenderår som räkenskapsåret går ut, räntan kan dock inte bli lägre än 0,5 %.

Representation

Avdragsrätten för representation vid måltider har i huvudsak slopats från den 1/1 2017. Endast enklare förtäring är numera avdragsgill, högst 60 kr per person exkl.moms. Med enklare förtäring menas kaffe, alkoholfri dryck, enklare smörgås och liknande, dock inte måltider. Avdrag medges med högst 180 kr exkl. moms för teaterbiljetter, golf och liknande aktiviteter samt vid personalfester för underhållning och liknande.

Fortfarande får man avdrag för moms på representation. Underlaget för momsavdraget får vara högst 300 kr per person. Om underlaget för momsen uppgår till högst 300 kr per person får hela momsen dras av (max 36 kr per person) förutsatt att representationen har ett omedelbart samband med verksamheten. Överstiger momsunderlaget 300 kr ska en proportionering ske av moms för mat respektive alkohol, det finns också en schablon enligt vilket momsavdraget kan vara max 46 kr per person.

För gåvor till andra än personal gäller en beloppsgräns för avdrag på 300 kr, exkl. moms för representationsgåvor och reklamgåvor. Representationsgåvor ska ha ett omedelbart samband med verksamheten, t.ex. när en kund har ett jubileum eller i samband med en affärsuppgörelse. Avdragsrätt saknas vid representationsgåvor vid helger eller personliga högtidsdagar.

Referensränta

Används bl.a. för att beräkna olika räntor, t.ex. vid dröjsmål med betalning, och ersätter diskonto som fanns tidigare. Referensränta fastställs två gånger om året av Riksbanken. Den nu aktuella referensräntan är 2,5 % från 1 januari 2023 (tidigare 0,5 %). Högsta dröjsmålsränta blir därmed 10,5%.

Räntefördelning

För att göra skatteregler mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag mer likvärdiga finns regler om räntefördelning. Reglerna innebär att man räknar fram en schablonmässig ränta på kapitalet i näringsverksamheten. Denna ränta beskattas som inkomst av kapital, istället för inkomst av näringsverksamhet. Underlaget för räntefördelningen är skillnaden mellan tillgångar och skulder vid beskattningsårets ingång (kapitalunderlaget) om de överstiger resp. understiger 50 000 kr.

En företagare kan vid ett positivt kapitalunderlag välja att göra positiv räntefördelning. Räntesatsen på kapitalunderlaget i bokslutet 2022 är 7,94 % och den beräknade räntan får beskattas som inkomst av kapital istället för näringsverksamhet. Räntefördelningen kan helt eller delvis sparas och utnyttjas ett senare år.

En företagare kan ha ett negativt kapitalunderlag beroende på att uttagen är större än överskottet, d.v.s. ett slags lån från den enskilda firman. I dessa fall skall näringsidkaren ta upp en beräknad ränta på det negativa kapitalunderlaget som överstiger 50 000 kr, denna beräknade ränta ökar inkomsten av näringsverksamhet och dras av som inkomst av kapital. Räntesatsen är 2,94 %.

Tjänstepension

Avdrag får göras för premier för tjänstepensioner med normalt upp till 35 % av löneunderlaget, dock max 483 000 kr.

Traktamente inom Sverige

Vid tjänsteresor kan traktamenten utgå. Skattefria traktamenten förutsätter övernattning och att resmålet ligger mer än 50 km från både arbetsplatsen och bostaden. Andra traktamentsbelopp än nedan angivna kan följa av kollektivavtal, den del som överstiger den skattefria delen är i så fall skattepliktiga. Det skattefria traktamentet beräknas för hel eller halv dag.

Hel dag: 260 kr per dag. Resdag: resan påbörjas före 12 eller avslutas efter 19.

Halv dag: 130 kr per halv dag. Resdag: resan påbörjas efter 12 eller avslutas före 19.

Efter tre månader: 182 kr per dag.

Nattschablon: 130 kr. Om faktisk övernattningskostnad ej ersätts.

Traktamente skall reduceras med fria måltider och den anställde beskattas för kostförmån (se ovan). Reducering skall dock inte ske för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljetter på t.ex. flyg.

Reducering för helt fria måltider 234 kr
Frukost och lunch/eller middag 143 kr
Lunch och middag 182 kr
Enbart lunch eller middag 91 kr
Enbart frukost 52 kr

Traktamente utomlands

Samma regler gäller som för tjänsteresor i Sverige. Istället för schablonbeloppen ovan tillämpas dock ett normalbelopp som varierar mellan olika länder. Beloppen fastställs av skatteverket: se 

De olika normalbeloppen reduceras vid fri kost med följande procentsatser:
Reducering för helt fria måltider 85 %
Frukost och lunch/eller middag 50 %
Lunch och middag 70 %
Enbart lunch eller middag 35 %
Enbart frukost 15 %

Utdelning i fåmansföretag

Utdelning i fåmansföretag beskattas på olika sätt beroende på storleken på utdelningen m.m. Den del av utdelningen som motsvarar en schablonmässigt beräknad normal utdelning beskattas som inkomst av kapital, överskjutande delar som inkomst av tjänst. Storleken på den kapitalbeskattade utdelningen (gränsbeloppet) beräknas enligt två olika metoder som företagaren kan välja mellan.

Enligt förenklingsregeln beskattas utdelning under 2022 på högst 187 550 kr (deklareras i blankett K 10 2023) som inkomst kapital. För utdelning under 2023 (K10 2024) är gränsbeloppet 195 250 kr. Det är inte några krav på löneuttag m.m. kopplat till förenklingsregeln. Tänk dock på att om du tar ut en lön under 525 000 kr om året kan det vara fördelaktigare att beskatta denna som lön istället för utdelning eftersom lönen ligger till grund för sjukpenning och pension m.m., maximala belopp hittar du ovan.

Överstiger lönesumman i bolaget ca 430 000 kr är det ofta mer fördelaktigt att beräkna utdelningsutrymme enligt huvudregeln. Då räknar man först ut ett anskaffningsvärde för aktierna (inkl. ovillkorade aktieägartillskott) som räknas upp med ränta. Till detta får läggas 50 % av kontanta löner som betalats ut till ägaren och anställda under året. Det krävs dock att ägaren eller någon nära släkting till denne tagit ut en kontant lön som uppgår till vissa minibelopp:

Lön under 2021 – utdelning 2022 (K 10 2023): Lön under 2021 på minst 409 200 kr plus 5 % av samtliga löner i företag och dess dotterbolag dock max 654 720 kr.    ¨

Lön under 2022 – utdelning 2023 (K 10 2024): Lön under 2022 på minst 426 000 kr plus 5 % av samtliga löner i företag och dess dotterbolag dock max 681 600 kr.

Lön under 2023 – utdelning 2024 (K 10 2025): Lön under 2023 på minst 445 800 kr plus 5 % av samtliga löner i företag och dess dotterbolag dock max 713 280 kr.

Utdelningsutrymme som inte utnyttjas kan sparas och räknas upp med en uppräkningsränta. Huvudregeln är komplicerad och det finns en rad detaljregler och övergångsregler som styr beräkningen som inte återges här.

Regler för fåmansföretagare

Du som fåmansföretagae som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2022 har rätt till att beräkna gränsbelopet den lågbeskattade utdelningen för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunten. Det räcker med att bolaget är stiftat.

 


bra att veta ... 

Här hittar du en sammanfattning av viktiga momsnyheter för 2022. De nya reglerna började gälla från och med den 1 januari 2017. 

Representation – utökat momsavdrag 

Om du har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring. 

Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat.
  Mer om de nya reglerna för representation<Brevbilaga.png> 


© 2012-2024 Worion AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis