Hoppa till navigeringen

Statens stödpaket till småföretagare – allt du behöver känna till!

av Alexander Hallak i Nyheter

Efter många bud och flera ändringar har du här det senaste om statens coronastöd för företagare. 

Coronaviruset har påverkat nästan allas vardag och framtiden är oviss för dig som företagare inom flertalet branscher. Än så länge har Sverige klarat sig relativt lindrigt undan, men som ett litet land påverkas vi av vad som händer i omvärlden och flera företag har redan känt effekterna av det förändrade samhället i virusets spår. Därför välkomnas stödpaketet av många. Denna sammanställning är ämnad att ge företagare en överblick över vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja Sveriges företagare.

- Vad gäller?

Stödpaketen kan omfatta över 300 miljarder kronor och innefattar bland annat att staten erbjuder att ta över tillfälliga kostnader för delar av lönekostnaderna, sjukskrivningar samt anstånd för skattebetalningar så som vinstskatt och i vissa fall även moms.

Regeringens stöd och förslag:

(Tillfälligt) Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter:

 • Hur mycket? – 21,21% (max 5 300 kr/anställd)

Ålderspensionsavgiften på 10,21 % kvarstår

 • Vilka gäller det? Anställda med en månadslön upp till 25 tkr. 

Överstiger lönen 25 tkr, beskattas överstigande del som vanligt. 

Max 30 anställda inom ett och samma bolag. 

Motsvarar lättnader om 159 tkr per månad.

 • När gäller det? 1 mars – 30 juni.

När ska man skicka in arbetsgivardeklarationen för mars? Senast 14e april

Reglerna börjar gälla från 6 april.

 • Hur gör man rent praktiskt? Kryssa i ruta 062 ”Reducerad avgift först anställd” under individuppgiften.

 

Karensavdraget slopas:

 • Hur mycket mindre? Staten betalar ut sjukpenning första sjukdagen.
 • När gäller det? 11 mars – 31 maj 2020
 • Hur söker man om det? Stödet söks i efterhand via Försäkringskassan.

 

Regeringen föreslår att staten tar hela kostnaden för sjuklön:

 • När gäller det? april – maj 2020
 • Vad betalar staten? Sjuklön för de första 14 sjukdagarna (ink. Karensdag).

 

Stöd för korttidspermittering:

 • Hur mycket mindre arbetstid? – 40% 

Hur påverkas lönen? – 10%

Hur mycket står staten för? 75% av totala kostnaden för arbetsminskningen.

 • När gäller det? 7 april träder reglerna i kraft och kan gälla i 6–9 månader.

Reglerna kan tillämpas retroaktivt redan från 16 mars.

 • Hur ansöker man? Ansökan går att skicka från 7 april till Tillväxtverket som ansvarar för att ta emot och bedöma ansökningar.
 • Kriterier för att stödet ska medges: 

Med kollektivavtal: Beror på överenskommelse med facket.

Utan fastställt kollektivavtal krävs skriftligt avtal där (minst) 70% av arbetstagarna går ner i tid.

Gäller endast anställda som avlönats senast 3 månader före ansökan.

Stöd för hyressänkningar:

 • Hur mycket mindre? – 50% (fast hyra)
 • När gäller det? 1 april – 30 juni.
 • Hur söker man? Stödet söks i efterhand via länsstyrelsen av hyresvärden.

Skjut upp skatteinbetalningar:

 • Vilka avgifter omfattas? Arbetsgivaravgifter, preliminärskatt (löneskatt) och mervärdeskatt.
 • När kan man ansöka? 30 mars öppnar ansökan via Skatteverkets e-tjänst.
 • Hur länge gäller det? Omfattar 3 månaders skattebetalningar (under max 12 månader).

Återbetalas senast 12 månader efter anstånd beviljats.

Skatt som betalats in i februari och mars kan återbetalas från Skatteverket.

 • Kan styrelsen riskera att bli personligt betalningsansvariga?

Nej! Skatteverket kommer inte att ansöka om företrädaransvar för de skatter och avgifter som omfattas av anståndet.

 • Hur mycket är räntan på anstånd? 1,25% per år.

Ytterligare avgift: Anståndsavgift på 0,3%/månad.

Totalt 6,6% ränta per år, då räntan inte är skattemässigt avdragsgill.

Anstånd för vinstskatt 2019:

 • Vilka gäller det? Fysiska personer och enskilda näringsidkare som är delägare i svenska handelsbolag.
 • Hur länge gäller det? Ny preliminärdeklaration lämnas in upp till 6 månader efter beskattningsåret.
 • Hur mycket kan skjutas upp? Upp till 1 mkr kan avsättas till periodiseringsfond.
 • Hur fyller man i deklarationen?

NE för enskilda näringsidkare: Ruta R34

N3A blankett för delägare i handelsbolag: Ruta 19

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

bra att veta ... 

Här hittar du en sammanfattning av viktiga momsnyheter för 2018. De nya reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2017. 

Representation – utökat momsavdrag 

Om du har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring. 

Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat.
  Mer om de nya reglerna för representation<Brevbilaga.png>    

 

Fastighet – ändrade regler för vad som är fastighet enligt momslagen 

Bedömningen av vad som är fastighet enligt momslagen görs oberoende av civilrättsliga regler. Begreppen byggnadstillbehör, verksamhetstillbehör och industritillbehör ska inte längre användas vid bedömningen av fastighet enligt momslagen. 

Med fastighet enligt momslagen menas: 

                 Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta. 

                 Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet. 

                 Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion som, om föremålen inte hade installerats, inneburit att byggnaden eller konstruktionen varit ofullständig. Till exempel dörrar, fönster, tak, trappor och hissar. 

                 Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras.

 

En utförligare beskrivning av vad som är fastighet enligt momslagen finns i Skatteverkets ställningstagande Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet.<Brevbilaga.png>

 

Befrielse från moms för små företag 

Du som har en försäljning på högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms. För att du ska kunna bli befriad får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Befrielsen är frivillig. 

·         Mer om befrielsen för försäljning på högst 30 000 kronor<Brevbilaga.png> 

Här hittar du en sammanfattning av viktiga nyheter 2019. 

TAKET PÅ RUT AVDRAGET HÖJS

Taket höjs för rutadvrag till SEK 50 000 per person och beskattningsår.  Gäller alla oavsett ålder.

nya villkor vid generationsskifte i fåmansföretag

Den nya regeln gäller när den gamla generationen säljer sin verksamhet till de vuxna barnen som ska fortsätta verksamheten. Gäller från 1 juli 2019 ej retroaktivt.

Om föräldrarna inte är aktiva i det nya bolaget och inte fortsätter bedriva verksamhet i tomt bolag där inkråmet sålts till barnen samt varit verksamma med sitt företag i minst fem av de senaste sju åren så börjar karenstiden på fem år att löpa vid försäljningen. Därefter kan  de cförsta ägarna ta ut vinst med 25 % skatt.

arbetsgivardeklaration på individnivå  1 januari 2019

Förändringen innebär att arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad.

särskild löneskatt för äldre avskaffas

Den särskilda löneskatten på lön arvoden förmåner ochc ancdra ersättningar för arbete till personer som har fyllt 65 år avskaffas.

De nya reglerna tillämpas på ersättningar som betalas efter den 30 juni 2019.

nya regler om karensavdrag

Karensdagen ersätts av karensavdrag som innebär att avdraget görs med 20% av den sjuklön som motsvarar en genomsnittlig 7 dagarslön.

ny brytpunkt för statlig skatt

Brytpunkten för statlig skatt höjs vilket innebär att man måste tjäna över SEK 42 000 för att betala statlig skatt.

Källa Skatteverket

 

 

 

 

 

 


© 2012-2021 Worion AB. Konstruktion och underhåll av Profundis.
Profundis